SDP SREBRENIK

DOSLJEDNO S KARAKTEROM

PROGRAM RADA – Lokalni izbori 2020.godine

DOSLJEDNO S KARAKTEROM  

Uvod

Predizborna obećanja i programska načela Općinske organizacije SDP-a BiH Srebrenik maksimalno obavezuju i povećavaju ličnu odgovornost izabranih i imenovanih članova SDP-a u gradske organe vlasti, prema čovjeku, općini i socijaldemokratskoj ideji. Članovi SDP-a koji budu izabrani na predstojećim općinskim izborima u novembru mjesecu 2020. godine moraju biti snaga koja pokreće, mijenja i razvija grad Srebrenik, snaga koja ujedinjuje i koja je brana svim dezintegracijama i lošim idejama. SDP će jednako tretirati sva mjesna područja grada Srebrenika i sve građane koji u njima žive, ne praveći diskriminaciju po osnovu toga gdje je podrška SDP-u bila veća ili manja.

1. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Oblast razvoja komunalne infrastrukture karakterišu sljedeća područja:

 • vodosnabdijevanje,
 • odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda,
 • zaštita od visokih voda i
 • putna infrastruktura.

1.1 Vodosnabdijevanje stanovništva vodom za piće

Voda za piće, kao strateški energent zahtijeva posebnu pažnju. U skoroj budućnosti cijena vode za piće neće biti predmet rasprave, već će to biti količina koju je potrebno obezbijediti za potrebe stanovništva.

Dugoročno gledano jedina garancija za obezbjeđenje dovoljnih količina vode za piće na cijeloj općini Srebrenik je akumulacija Bistričke rijeke. Kratkoročno gledano, veće količine pitke vode, za područja općine Srebrenik koja oskudijevaju sa istom, se mogu dobaviti na način da se izgradi magistralni cjevovod od grada Srebrenika do Previla. Na navedeni magistralni cjevovod bi se spajali vodovodi u gravitirajućim mjesnim zajednicama, i na taj način u potpunosti obezbjeđivali dovoljne količine pitke vode za stanovništvo. Određeni vodovodi bi samo dopunjavali količine pitke vode iz magistralnog cjevovoda, i na taj način omogućili kontinuirano snabdijevanje stanovništva pitkom vodom i u najsušnijim ljetnim mjesecima. Vodosnabdijevanje mora biti prioritet prvog nivoa iznad svih ostalim infrastrukturnih projekata u općini Srebrenik.

Ispitivanje i istraživanje novih izvora pitke vode, na cijelom području Općine, mora biti kontinuiran zadatak nove izvršne vlasti koja će se uspostaviti na lokalnom nivou poslije općinskih izbora u novembru 2020. godine. Svi uspostavljeni vodovodni sistemi na području općine Srebrenik moraju imati redovnu mikrobilošku i hemijsku kontrolu, što danas nije slučaj.

SDP ĆE na mjesnom području Tinja, Podorašje, Potpeć ići u projekat vodosnadbijevanja. Trenutna vlast s kreditnim zaduzenjem od 2 100 000 KM ide sa pričom da će završiti taj projekat ali čvrstog smo mišljenja i stava da se bez projekta i ozbiljnog pristupa ovom problemu ne može ništa završiti. Osnovna životna potreba kao što je voda mora biti prioritet u svim projektima Grada Srebrenik.

1.2 Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda

U cilju zaštite izvorišta za pitku vode odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda je aktivnost koja ide uporedo sa vodosnabdijevanjem.

Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda nije riješena u MP Podorašje, Tinja, Špionica i Sladna. Djelimično je riješena u MP D.Potok i Rapatnica, bez postrojenja za prečišćavanje. U MP Srebrenik potrebno je dovršiti izgradnju kanalizacionih sitema za ostale dijelove grada gdje to nije urađeno, te hitno rješavati evakuaciju oborinskih voda i ulične kanalizacije odvojenim kolektorima direktno u recipijent rijeke Tinje.

Dobrim i održivim projektima za izgradnju mini-postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda po mjesnim područjima, obezbijediti određeni dio novčanih sredstava iz predpristupnih fondova Evropske unije, čija politika zadnjih godina u velikoj mjeri podržava projekte zaštite čovjekove okoline. Slične projekte su radile manje općine u susjednoj nam Republici Hrvatskoj. Potrebno se povezati sa jednom takvom općinom u cilju pribavljanja svih potrebnih informacija i dokumenata za apliciranje za jedan ovakav Projekat. Smatramo da su ovakvi Projekti jedino moguće izvodljivi na ovaj način u ovim vremenima svjetske ekonomske krize. Naravno, jedan dio sredstava bi se morao izdvojiti iz općinskog budžeta, dok se određena novčana sredstva moraju pronaći i u budžetima na višim nivoima vlasti u BiH.

1.3 Zaštita od visokih voda

Projekat regulacije rijeke Tinje nastaviti te njegovo završenje vezati rokom, sa akcentom na udarne tačke. Posebno su ugrožena naselja Bare i Babunovići, poslije Kopić mosta i dijelovi Špionice Centar. U prvoj godini mandata novog Načelnika općine Srebrenik, koji će biti iz SDP-a, potrebno definisati i ostale mjesta duž sliva rijeke Tinje. Svi potoci i kanali na užem području grada Srebrenika moraju biti adekvatno pripremljeni i rekonstruisani za prihvatanje velikih količina oborinskih voda, kako ne bi došlo do erozije tla i oštećenja putne infrastrukture. Napraviti strategiju rješavanja ovog problema kod svih rijeka i potoka na području cijele općine Srebrenik.

1.4 Putna infrastruktura i drugi infrastrukturni projekti

Grad Srebrenik:

 • spajanje Centra I i Centra II nadzemnim ili podzemnim pješačkim mostom
 • izrada terena za zabavu djece kao i novih malih sportskih poligona,
 • saniranje i opremanje kino dvorane
 • proširenje kapaciteta dječijeg obdaništa za dostojanstveniji boravak djece najmanjeg uzrasta
 • izgradnja zgrade Gimnazije i tehničkih škola,
 • izgradnja regionalnog Centra za dijalizu u Srebreniku, po principu javno-privatnog partnerstva, kao što je to urađeno u nekoliko općina u BiH,
 • Ići prema rješavanju problema sa psima-lutalicama, izgradnja objekta za azil i samim time bolji i lagodniji život naše djece i nas samih. Ogroman problem trenutno u gradu, nezadovoljstvo građana je prisutno i SDP želi da taj problem riješi.

Ostala mjesna područja:

 • sanacija postojećih i izgradnja novih asfaltnih puteva, prije svega sanacija regionalnih puteva,
 • uspostaviti i infrastrukturno opremiti više poslovnih zona na području Općine
 • izgradnja puteva prema poljoprivrednim zemljištima (uređenje i nasipanje 100 km njivskih i šumskih puteva u četverogodišnjem mandatu)
 • izgradnja ulične rasvjete na područjima gdje to nije do sada urađeno.
 • saniranje i opremanje društvenih domova u 15 Mjesnih zajednica
 • revitalizacija kompleksa „Stari grad Srebrenik» sa projektima u fazama
 • izgradniti novu sanitarnu deponiju, po mogućnosti sa 2-3 susjedne nam općine, uz korištenje sredstava iz predpristupnih fondova Evropske Unije za te namjene.

2. EKONOMIJA

SDP BiH Srebrenik smatra da postojeća općinska vlast nije u stanju voditi ekonomiju Općine ka napretku i boljem životu građana. Elementarna obaveza SDP-a je da poduzme sve da se zaustave negativni trendovi u ekonomiji i produbljivanju krize, te obezbijedi realne pretpostavke za rast i razvoj.

Zakonom o lokalnoj samoupravi općina je definisan kao najniža, temeljna jedinica ostvarivanja samouprave koja ostvaruje određene prihode. Zakonom o pripadanju javnih prihoda određeno je da se svakoj općini dodjeljuje određeni postotak ostvarenih prihoda na području te općine. Samim tim je logično da Općina mora biti najviše zainterisirana za stanje i razvoj privrede na svom području, odnosno za stalno povećanje broja zaposlenih kako bi se stalno uvećavao ostvareni prihod. Međutim, u posljednjih 8 godina povećavao se samo broj zaposlenih u organima uprave općine Srebrenik, i to za 50%, bez obzira što zvanični podaci pokazuju da je broj stanovnika koji žive na području općine Srebrenik, u navedenom periodu, ostao nepromijenjen, a kvalitet usluga koje pružaju organi uprave je pogoršan. općina Srebrenik je ovim dovedena u situaciju da izgubi certifikat ISO 9001:2009 koji je dobijen za vrijeme SDP-ove vlasti u periodu 2000-2004. godina. 

U tom pravcu neohodno je konstantno raditi na preduzimanju mjera i aktivnosti koje doprinose opštem privrednom napretku kao i iznalaženju novih inputa u tom pravcu. Pri definisanju ovih mjera imalo se na umu da su se određeni procesi odvijali bez uticaja lokalnih zajednica npr: privatizacija, raspodjela javnih prihoda, davanje nadležnosti općinama itd. Time su se općine našle u nepovoljnom položaju i bile su primorane da same pronalaze rješenja za prevazilaženje takvog stanja. Time je osnovna uloga lokalne zajednice postala stvaranje uslovaza razvoj poduzetništva.

Ljudski resursi su najznačajniji razvojni resurs i ako lokalna zajednica ima namjeru bazirati svoj razvoj na ljudskim resursima potrebna su značajna ulaganja u njihovu edukaciju, prekvlalifikaciju i osposobljavanje za tržište rada. Međunarodna iskustva su pokazala da se problem nezaposlenosti direktno veže za konkuretnost radne snage i lakše se rješava povećanjem nivoa znanja i vještina radne snage, nego direktnim intervencijama na tržištu radne snage.

2.1 Mjere za popravljanje stanja u ekonomiji

Kako je poduzimanje određenih mjera vezano za više nivoe vlasti onda je logično da te aktivnosti podupiremo preko svojih predstavnika na tim nivoima vlasti.

Neke od tih mjera su sledeće:

 • Izjednačavanje poreskih stopa i doprinosa u Republici Srpskoj, Distriktu Brčko i Federaciji BiH, a sve sa ciljem rasterećenja privrede te dovođenje u ravnopravan položaj privrednih subjekata na cijelom ekonomskom prostoru BIH.
 • Podići efikasnost rada organa uprave i njihovog kvaliteta rada. Stalni zadatak mora biti ubrzavanje procedure dobivanja raznih vidova dozvola koje izdaju organi uprave, kao i skraćenje procedura ostalih usluga prema građanima. Zbog različitih poreskih stopa mnoge firme se sa općine Srebrenik registruju u Distriktu Brčko ili Republici Srpskoj.
 • U cilju razvoja malog i srednjeg poduzetništva realizirati program poslovne infrastrukture (poslovne i industrijske zone, poslovni inkubatori, i sl.)
 • Kroz konstantno poboljšanje rada inspekcijskih službi privesti zakonitosti rad privrednih subjekata i spriječiti «rad na crno». Na ovaj način se najdirektnije štite radnici ali i sa druge strane doprinosi znatno boljem punjenju budžeta i poboljšanju opštih ekonomskih efekata.
 • Prema Zakonu o koncesijama svi privredni subjekti nisu u istom položaju kada su u pitanju izdvajanja u kantonalni budžet. Izdvajanja su različita po opštinama što bi trebalo ujednačiti.  Takode  procentualni  povratak  sredstava od  koncesije  nije  ujednačen  po opštinama. Neke firme na određenim općinama uopšte ne izdvajaju sredstva po Zakonu o koncesijama iako su na to obavezne. I na ovom području bi rad inspekcijskih službi i te kako doprinio uređenju odnosa kod privređivanja kao i dovođenja u ravnopravan položaj privrednih subjekata.
 • S obzirom na sporost u rješavanju zahtjeva privrednih subjekata a koji se odnose na naplatu potraživanja, može se zaključiti da su i sudski organi dosta spori. Zbog dužine trajanja postupka zahtjevi firmi zastarijevaju te se potraživanje knjiži kao neostvareni prihod što direkrno utiče na poslovanje firmi. Sama organizacija sudstva je doprinijela manjoj efikasnosti. (Općina bez suda).
 • Odlazak većine inspekcija sa općine sigurno će doprinijeti neefikasnosti kod rješavanja određenih problema i za sada vjerovatno ostaje samo komunalna inspekcija.
 • Smanjenje carinskih stopa bi takođe doprinijelo rasterećenju privrede.
 • I dalje insistirati na uvođenju različitih stopa PDV za osnovne proizvode.
 • Apelovati na zakonodavnu i izvršnu vlast da se smanje izdvajanja za komunalije onim privrednim subjektima kod kojih takva usluga čini veći dio proizvoda (npr: voda za pekare itd.)
 • Budžetom predvidjeti sredstva za poticaj u privredi (prerada poljoprivrednih proizvoda, otkup poljoprivrednih proizvoda i dr.). U ovoj oblasti su i najveće šanse u zapošljavanju i otvaranju novih radnih mjesta.
 • Intezivirati svaki rad na stvarnju turističkih pretpostavki uopšte, sa posebnim naglaskom na seoski turizam. I ova privredna grana pruža velike šanse u zapošljavanju. (Restauracija Starog grada, uređenje izletišta na Majevici i Starom gradu itd.)
 • Kroz rad inspekcijskih službi insistirati na redovnom dnevnom, sedmičnom i godišnjem odmoru radnika jer je evidentno da poslodavci izbjegavaju obezbjeđenje bilo kog vida redovnog odmora te izdvajanja za topli obrok i godišnji odmor (rad nekoliko smjena, odmor bez regresa itd.) čime se direktno krši Zakon o radu.
 • Insistirati na dosljednom i potpunom uređenju spiska-evidencije stvarno nezaposlenih radnika na nivou općine. Još uvijek je veliki broj radnika koji se vode na evidenciji nezaposlenih i koriste sve prinadležnosti po tom osnovu a stvarno su zaposleni i ostvaruju dohodak.
 • Nadležne općinske službe bi morale donijeti konkretne programe vezane za zapošljavanje građana na području općine te sa tim programom upoznati građanstvo.
 • Privatizacija je doprinijela povećanju broja nezaposlenih. Neke su firme zbog loše privatizacije jednostavno nestale a postupak oživljavanja je jako spor. (Interplet, Gradnja, Sineks, itd.).
 • U cilju većeg zapošljavanja insistirati na oslobađanju privrednih subjekata obaveza izdvajanja iz L/D za uposlene radnike u određenom vremenskom periodu (npr: oslobađanje u trajanju 1-2 god.), a da nastale obaveze zajednički sufinansiraju Općina, Kanton i FBiH.
 • Takođe se u pravcu stvaranja preduslova za razvoj poduzetništva treba inicirati određivanje područja za industrijske zone, ustupanje objekata za biznis inkubatore, te voditi politiku stimulativnih mjera za otvaranje malih preduzeća.
 • Povećati uključenost povratničke populacije i nacionalnih manjina u procese društvenog, socijalnog i ekonomskog razvoja.

3. POLJOPRIVREDA

Razvoj poljoprivredne djelatnosti se fokusira na razvoj ruralnih područja putem izgradnje fizičke infrastrukture potrebne za razvoj privatnog sektora, kao i na organiziran pristup pružanju potpore razvoju 1.500 samoodrživih, tržišno orijentisanih poljoprivrednih gazdinstava. Potpora poljoprivrednim gazdinstvima će biti u obliku financijske pomoći (subvencija) i tehničke pomoći u organiziranju i plasmanu proizvodnje i proizvoda.

 1. Zaustaviti odliv stanovništva iz ruralnih dijelova općine kroz izgradnju projekata za održivost, kao što su:
 2. Izgradnja/prosijecanje puteva do svih obradivih površina,
 3. Subvencionirati svaki metar obrađene površine,
 4. Nemogućnost plasmana voća proizvedenog na području općine Srebrenik govori o potencijalnom problemu nedovoljnog razvijenog lanca vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji. Izgradnjom hladnjače većeg kapaciteta omogućiti dugotrajnije čuvanje voća, te napraviti rješenje za izvoz takvih roba na evropsko tržište,
 5. Subvencionirati tov bikova (100 KM po grlu),
 6. Subvencionirati muzna grla koja su u sustavu poticaja sa 200 KM po grlu godišnje,
 7. Subvencionirati telad koja će se koristiti za daljnji uzgoj  i to: ženska sa po 150 KM a muška sa 100 KM,
 8. Subvencionirati otkup tovnih junadi sa područja općine Srebrenik.
 • Davati upute uzgajivačima, prvenstveno u postojećim zakonima i pravilnicima vezanim za sve vrste poljoprivredne proizvodnje, kao i sve potrebne informacije vezano za uzgojno-selekcijski rad te cjelokupni rad na farmama (kroz nadležne službe, seminare, posjete i td).
 • Postaviti kontrolu nad radom veterinarskih stanica, te subvencionirati liječenje stoke na našoj općini (trenutno za ostvarivanje poticaja svaki proizvođač mora odvojiti najmanje 50 KM po grlu za potrebne papire). Uticati na smanjenje troškova pri ostvarivanju premija.
 • Napraviti savremenu humanu stočnu pijacu (trenutno na čitavom kantonu imamo najneuređeniju stočnu pijacu, a svakog utorka je posjećuje preko 1000 ljudi.
 • Subvencionirati proizvodnju industrijskog krompira (stimulisati proizvođače direktno sa 0,10 KM po kilogramu na osnovu podataka o predatoj količini). Geografski položaj općine je optimalan za ovu proizvodnju.
 • Subvencionirati otkup šljiva kao i krompira sa 0,10 KM po kilogramu na osnovu podataka o predatoj količini od strane otkupljivača,
 • Stimulisati plasteničku proizvodnju sa po 300 KM po jednom plasteniku, odgovarajuće površine (formirati općinsku komisiju koja će fizički obići i evidentirati navedene plastenike).
 • Subvencionirati proizvodnju kukuruza, pšenice i drugih kultura sa po 10,00 KM po dulumu (formirati općinsku komisiju koja će fizički obići i evidentirati navedene parcele).
 • Subvencionirati proizvodnju kornišona sa 0,05 KM po kilogramu na osnovu podataka o predatoj količini od strane otkupljivača.

Planirane podsticaje u poljoprivredi, na bazi izdvajanja 3% budžeta godišnje, proširiti na proizvode  koji će obezbijediti tržne viškove i zapošljavanje (plastenici i drugi proizvodi).

Formirati registar poljoprivrednih  proizvođača u formi baze podataka ( I faza: Identifikacija i usklađivanje u zemljišnim knjigama, II faza: Plan upravljanja sa nosiocima).

Općina mora omogućiti edukaciju i stručnu pomoć u proizvodnji hrane za gazdinstva na malim posjedima.

SDP će pratiti svaki novi vid poljoprivredne proizvodnje, te će svaki uspješan proizvođač biti nagrađivan od strane općinskog Načelnika, te da će se poljoprivredna proizvodnja tretirati kao i ostale proizvodnje a ne kao socijalna pomoć.

4. ZDRAVSTVO

Opšte smjernice su urađene na osnovu Načela iz Programa SDP BiH, implementacija 5 politika, i prema uputama Regionalnog ureda za Evropu Svjetske zdravstvene organizacije, pod nazivom „Zdravlje za sve u 21. vijeku“. Zdravlje je jedan od bitnih temelja kvaliteta života, kako pojedinaca tako i zajednice u cjelini. SDP BiH će se zalagati da svi građani općine Srebrenik imaju pristup ostvarenju zdravstvenih prava i jednakost u korištenju zdravstvenih usluga. I pored nekih pokušaja zdravstvo još uvijek predstavlja veliki problem svih nivoa vlasti, jer je 20% stanovnika BiH neosigurano.

4.1 Opšte smjernice

 • Organizacija moderne i efikasne zdravstvene službe po principu humane zdravstvene zaštite,
 • Zbog nedovoljne ekonomske razvijenosti u izboru između tržišnog i socijalno orjentisanog zdravstva preferirati još uvijek socijalno zdravstvo uz postupno i vrlo oprezno uvođenje tržišnih principa gdje je to moguće, (djelimična participacija nekih usluga…).
 • iznaći i druge načine finansiranja zdravstva osim doprinosa (takse i sl.).
 • zalagati se za pluralizam vlasništva nad sredstvima rada u zdravstvu (privatno-javni sektor) s tim da treba zadržati dominantan javni sektor u dogledno vrijeme.
 • ubrzati reformu zdravstva sa osnovnim principima:
  • da je vođena vrijednostima jednakosti solidarnosti i dostupnosti,
  • da je usmjerena na zdravlje kao glavni interes društva,
  • da su cilj građani (pacijenti) koji imaju pravo odabira Ijekara i uticaj na izbor i način svog liječenja,
  • da je usmjerena na podizanje kvaliteta zdravstvenih usluga,
 • da je bazirana na realnim i sigurnim izvorima finansiranja
 • zalagati se za osnovnu zdravtvenu zaštitu koja je besplatna,sveobuhvatna,dostupna svakom stanovniku,a koja se finansira iz fondova zdravstvenog osiguranja i predviđenih sredstava u budžetima. To posebno podrazumijeva osnovni paket prava pacijenata, besplatne lijekove sa esencijalne liste u zdravstvu posebno za: djecu, školsku omladinu, invalide, starije osobe.
 • zalagati se za promociju zdravih stilova života razvijajući multidisciplinaran pristup bolestima i štetnim navikama posebno bolesti ovisnosti (duhan, alkohol, droga).
 • zdravstvena politika mora biti zasnovana na racionalnioj i efikasnoj organizaciji sistema zdravstvene zaštite i zdravsvenog osiguranja i stim u vezi:
 • potrebno je akcenat staviti na jačanje primarne zdravstvene zaštite kao najracionalnijeg,najefikasnijeg sistema zdravsvene zaštite u svim svojim segmentima (promocija, prevencija, kurativa, rehabilitacija).
 • fizička i pravna lica koja nanose štetu vlastitom i tuđem zdravlju trebaju indirektno ili direktno plaćati liječenje (duhan,alkohol, industrija,saobraćaj).
 • Potrebno je obezbijediti slobodan izbor ljekara ili zdravstvene ustanove.
 • način plaćanja medicinskih usluga treba da podstiče profesionalnu nezavisnost ljekara i konkurenciju.,
 • pristupiti reorganizaciji zdravstvenog osiguranja radi poboljšanja metoda finansiranja i plaćanja zdravstva.
 • Ne dozvoliti da nam mladi doktore odlaze iz Srebrenika a samim tim i iz drzave, poboljsati sistem zaposljavanja poslije završetka studija, uvesti stavku u budzetu Grada da se pomogne mladim doktorima stimulacijom za napredovanje u vidu zeljene specijalizacije. Sposobni i pametni da imaju sansu a ne podobni kao sto je trenutno slucaj. Potrebno napraviti koheziju izmedju Grada i Doma zdravlja a sve u cilju boljeg zivota građana.

4.2  Zdravstveni program na lokalnom nivou

 1. Razvijati primarnu zdravstvenu zaštitu sa akcentom na rad timova porodične medicine, posebno vrednovati i stimulisati preventivno – sa ceste na isti prostor) zbog rješavanja pristupa vozila sa hitnim slučajevima i zbrinjavanja istih.
 2. Dugoročno rješenje
  1. predložiti lokaciju za izgradnju novog objekta Doma zdravlja koji bi bio izgrađen po svim najnovijim standardima-pr. funkcionalna uvezanost srodnih službi, obezbjeđenje dostupnosti usluga invalidima, teže oboljelim, parking prostor, prilazne saobraćajnice za hitne slučajeve, itd.
  2. Postojeći objekat prethodno navedene uslove ne zadovoljava niti će moći u perspektivi, ali je jako atraktivna lokacija na kojoj je izgrađen
 1. Izgradnja novih i rekonstrukcija i opremanje postojećih objekata područnih ambulanti
 1. Raditi na otvaranju apoteka ili depoa apoteka uz sve područne ambulante
 1. Hitno pristupiti modernizaciji i nabavci opreme u Domu zdravlja (nabavka ultrazvuka sa color-dopler mogućnostima, mamograf aparata, EKG aparata za sve ordinacije gdje je to neophodno, opremiti i proširiti vozni park, itd).
 1. Pojačati aktivnosti higijensko – epidemiološke službe na prevenciji sve veće opasnosti od zaraznih oboljenja (uvezati rad Sanitarne inspekcije i HES-a), ukazati na opasnost zbog direktnog ispuštanja kanalizacionih voda u korito rijeke Tinje, te korištenje iste kao kupališta.
 • Izgradnju novih kanalizacionih mreža obavezno prilagoditi ekološkim standardima (objasniti koštanje saniranja i dugoročne posljedice u slučaju izbijanja hidričnih i fekalnih infekcija tj. epidemija kao npr: trbušni tifus, žutica (hepatitis), enterocolitic, itd.
 • regulisanje odlaganja čvrstog otpada
 1. poboljšati kvalitet i dostupnost zdravstvenim uslugama ali i raditi na poboljšanju uslova rada i standarda uposlenika u zdravstvu
 2. promocija zdravih stilova života kao najefikasnijeg i najjeftinijeg djelovanja u očuvanju i poboljšanju zdravlja stanovništva
 1. Uvezati privatne ordinacije u mrežu zdravstvenih ustanova.

5. SPORT I REKREACIJA

Kao najprioritetniji problem lokalne zajednice u ovom sektoru je nepostojanje rekreativnih sadržaja za masovni sport, nedovoljna i neorganizovana iskorištenost izgrađenih sportskih objekata. S druge strane, iskorištenost  već postojećih izgrađenih sportskih objekata je nedovoljna i neorganizovana, a postojeći Gradski poligon se mora pod hitno urediti, kako bi se mogao koristiti u sportske i kulturne svrhe.

Sve Osnovne škole u okviru školskih objekata imaju fiskulturne sale osim “Prve osnovne škole“ koja koristi fiskulturnu salu srednje škole. Srednje škole koriste dvoranu Sportsko- rekreativnog centra, a bitno je naglasiti da korištenje te dvorane plaćaju upravo učenici. Dakle, potrebno je uložiti dodatne napore kako bi plaćanje sportske dvorane od strane učenika prestalo sa praksom jer je to neprihvatljivo po svim standrima obrazovanja. Deviza „Srednje obrazovanje besplatno za sve“ neka bude vodilja u rješavanju ovakvih i sličnih problema na području naše Općine.

5.1 Opšte karakteristike

 • Planirati povećanje budžetske stavke u općinskom budžetu za razvoj sporta i za izgradnju sportske infrastrukture na cijelom području općine Srebrenik, a posebno u užem dijelu grada koji je u proteklom periodu zapostavljen od strane lokalne vlasti (gradski poligon te izgradnja poligona u naseljima Bare i Babunovići).
 • Planirati povećanje u budžetu općine Srebrenik za Sportski savez koji se proširuje u broju članica a već nekoliko godina se za njihov rad izdvaja isti iznos finansijskih sredstava.
 • Sredstva koja se dodjeljuju direktno iz budžeta općine određenim klubovima povećati ali uz veću kontrolu utroška tih sredstava.
 • NK“Gradina“  kao nosilac razvoja nogometa mora se dovesti na onaj nivo koji mu pripada. Organizacija u klubu je po stranačkoj pripadnosti što je dovelo do toga da sve manje gledalaca posjećuje utakmice Gradine, a takvo stanje je rezultiralo nezainteresovanošću od strane privrednih subjekata općine Srebrenik za pomoć u radu NK Gradini. Isto tako veoma je bitno pokušati sve bivše nogometaše na razne načine vratiti u klub.
 • Vratiti u Grad Srebrenik sportske aktivnosti. Vratiti barem godišnje organizovane sportske igre mladih, razna takmičenja u fudbalu, košarci, odbojci. Ponuditi Gradu sportska dešavanja koja se ne prakticiraju duže vremensko razdoblje i samim tim naše najmlađe i omladinu odvojiti od sve vise prisutne tehnologije i raznoraznih poroka.

5.2 Infrastruktura

 • Uređenje Gradskog poligona u fazama: u naredne dvije godine teren prekriti plastičnom travom što bi uveliko doprinijelo poboljšanju rada sa mlađim kategorimama sportista a ujedno i za bolju ponudu rekreativcima u ljetnom periodu, kao i za kvalitetnije obavljanje nastave tjelesnog odgoja u Prvoj osnovnoj školi i Mješovitoj srednjoj školi u Srebreniku.
 • Izgradnja poligona malih sportova u 10 naselja općine Srebrenik uz izgradnju biciklističkih staza i šetnica, kao i nastavak radova na završetku započetih radova na izgradnji igrališta u pojedinim naseljima na području općine Srebrenik.
 • Podsticati koncesionare na što bržu izgradnju terena za tenis u Sportsko-rekreativnoj zoni.

6.0. TURIZAM I KULTURA

6.1. Sadašnje stanje

Na nivou općine ne postoji strategija o razvoju turizma. Ne postoji niti jedno tijelo ni organ, kako u okviru organa vlasti tako ni udruženje, niti neka institucija koja bi se bavila ovom temom.

Organizovana turistička ponuda ne postoji tako da posjetilac našoj opštini nema mogućnost da na bilo koji način upozna znamenitosti kojih na našoj opštini ima. Ne postoji nijedna publikacija, knjiga, niti organizovana izrada suvenira sa temama vezanim za naš grad.

U sektoru kulture JU“Centar za kulturu i informisanje“ je nosilac svih kulturnih aktivnosti u Općini Srebrenik, međutim iskorištenost kapaciteta Centra je nedovoljna, a broj kulturnih manifestacija nedovoljan.

Finansijski problemi su jedan od glavnih uzroka lošeg stanja u sektoru turizma i kulture, međutim ne treba ni zanemariti ograničene upravljačke kapacitete osoba koje su nadležne za vođenje ovih institucija.

6.2. Mogućnosti

Turizam i turističku ponudu na našoj opštini možemo podijeliti na nekoliko oblasti. U prvom redu, Stari grad „Gradina“ se mora na potpuno drugačiji način prezentovati široj javnosti. Bilo bi potrebno izvršiti potpunu restauraciju kako samog grada tako i prostora oko Gradine, počevši od mezarja u G. Srebreniku, pa obuhvatiti širu zonu oko samog grada i pretvoriti ga u jedinstvenu turističku ponudu, a sve u stilu vremena u kojem je grad i građen.

Stari grad bi morao biti otvoreni javni objekat sa kompletnom turističkom ponudom:

 • suvenirnica,
 • galerija,
 • prostor za pozorišne predstave sa izgrađenim sjedištima, u prirodnom ambijentu na padini ispred grada,
 • ugostiteljska ponuda u stilu sa tradicijom, u što bi se uključilo i lokalno stanovništvo,
 • posjeta Starom gradu bi trebala ući u program ekskurzija svih škola sa područja Tuzlanskog kantona, a daljim aktivnostima da postane obavezna destinacija i za škole van kantona.
 • Stari austrougarski put iz Tuzle nekih cca. 6km bi bio asfaltiran prema Starom gradu, napravljena bi pješačka staza i time bi imali sigurno veću posjećenost i samim tim bolji turizam, mogućnost zapošljavanja ljudi.. Postojeći put iz centra Srebrenika prema Starom gradu rekonstruisati na način na koji dolikuje a ne dosadašnjim metodama. Dignuti na nivo Stari grad kako i zasluzuje. Prica o prvom kralju koji je rodjen u Srebreniku koju niko ne zna adekvatno iskoristiti. Informisati lokalne firme i predstaviti im neki vid povlastica u slučaju angažovanja na ovom projektu, krenuti prema infrastrukturnim projektima u totalno starom  ruhu u skladu sa našim običajima. ( starinske kuće, voštane figure u vidu likova koji su obilježili dato vremensko razdoblje, itd.. )

O svim navedenim aktivnostima neophodno je izraditi i programe u svrhu iznalaženja finansijskih sredstava kojih za ovu namjenu ima u raznim fondovima, kako na državnom tako i evropskom nivou.

6.3. Planina Majevica

Planina Majevica bi trebala, pored Starog grada, da bude okosnica razvoja turizma na našoj opštini. Sa već ponuđenim projektom sportsko-rekreativnog centra i uz nekoliko dopuna, Majevica bi mogla da postane centar turizma i za daleko šire područje od naše opštine. U obzir se mora uzeti da je to prva planina, a Srebrenik prvi grad sa planinom, iz pravca Hrvatske na ulasku u BiH.

Izgradnjom jezera u koritu Rašljanske rijeke, staza za biciklizam i šetanje

Već je potvrđeno da su na više lokacija naše opštine pronađeni predmeti čija starost seže daleko u prošlost a neka od tih nalazišta su i zaštićena od strane nadležnog federalnog ministarstva. Uz dobru propagandu, sva ta nalazišta bi mogla biti mjesto okupljanja velikog broja arheologa i istoričara.

6.4. Propagandni materijal

Bez jakog marketinga sve aktivnosti ne mogu imati željeni rezultat. Pri opštini se mora formirati tim čiji bi zadatak bio stalna promocija turističke ponude naših krajeva.

6.5. Kulturne i sportske manifestacije u svrhu turizma

U svrhu privlačenja što većeg broja gostiju u naš grad neophodno je organizovati nekoliko manifestacija, proglasiti ih od značaja za našu općinu i finansijski ih pomagati. Pored OGUS-a, od značaja za opštinu proglasiti i šahovski turnir, turnir u karateu, ljetni malonogometni turnir, koridu u Sladnoj, organizovati noći saza, itd.

Povećan broj kulturnih i sportskih sadržaja u ruralnim i urbanim sredinama

6.6. Podrška pravnim licima koja se bave ovom djelatnošću

Nekoliko pravnih lica se bave djelatnošću koja ima za svrhu privlačenje većeg broja gostiju (bazeni, kupališta, sportski tereni). Svima onima koji daju svoj doprinos razvoju turizma na našoj općini na određen način treba i pomoći od strane opštine.

Za sve gore navedeno potrebno je napraviti projektovani pristup i fazno pristupiti realizaciji. Odrediti prioritete, iznalaziti finansijska sredstva, formirati timove od struke i odrediti rokove za realizaciju. Cijela opština treba da bude obuhvaćena određenim aktivnostima vezanim za razvoj turizma na našoj opštini.

Danas grad većinu vremena liči na deponiju smeća. Novi način odlaganja i razdvajanja samog otpada, otkup dređenih vrsta otpada, treba da bude zadatak u što kraćem periodu.

Za praćenje svih ovih aktivnosti nadležne službe se moraju puno aktivnije uključiti, a uvođenje ekološke policije je mjera koja će i sa zakonske strane pomoći da ekoloških ispada od strane građana a i pravnih lica bude sve manje.

6.7. Aktivnosti u gradu

Grad Srebrenik a posebno uža zona treba da bude prepoznatljiv kao grad zelenila, cvijeća, uređenih površina, njegovanog drveća. Treba da bude grad sa njegovanim balkonima i dvorištima, grad sa lijepim fasadama. Iz budžeta opštine izdvajati sredstva za podsticaj građanima za ove aktivnosti. Zakonskim odlukama na Opštinskom vijeću urediti ovu oblast u onoj mjeri gdje savjest građana ne prati opšti cilj.

Vodotokove u gradu obložiti kamenjem. Sva ostrva na raskrsnicama u gradu pretvoriti u zelene površine. Posebnu brigu posvetiti parku i hrastu, koji je prava rijetkost i van opštine. Na temu ekologije organizovati razna takmičenja. Jedan dan u godini proglasiti EKO-DAN OPŠTINE SREBRENIK. Tog dana u eko-aktivnosti uključiti sva pravna i fizička lica, sve učenike osnovnih i srednjih škola. Za ovu aktivnost izdvojiti značajnija finansijska sredstva iz budžeta da bi vremenom kod svih građana eko-svijest digli na viši nivo.

Kao jednog od glavnih zagađivača „plastičnu kesu“ pokušati izbaciti iz upotrebe, a u početnom periodu stimulisati upotrebu papirne kese, sa mogućnošću otvaranja i pogona za proizvodnju ove ambalaže na našoj opštini. (Srebrenik – grad bez plastične kese).

Kombinacija zakonskih odluka i stimulativnih mjera kroz određeni period učinilo bi da imamo najljepši grad. Stvaranjem svijesti o ljepoti prirode, o potrebi očuvanja životne sredine, kod građana stvarati eko-naviku i životni stil. Prvi potez uvjek mora povući aktuelna vlast.

Mi moramo nuditi projekte iz ove oblasti, njima obuhvatiti cijelu opštinu. Kroz realizaciju ovih projekata nuditi nova radna mjesta. Razna udruženja (lovci, planinari, eko-udruženja) u svemu ovome moraju naći interes i u realizaciju svakog projekta uključivati ih. U kombinaciji sa planinom Majevicom, Starim gradom, vodotocima i vodenicama, čistim vazduhom, puno uređenih zelenih površina i cvijeća, te domaćom hranom, napraviti kombinaciju seoskog i eko-turizma. O svim navedenim temama potrebno je uraditi svojevrsnu ponudu prema zainteresovanim: prema građanima, prema raznim udruženjima, pravnim licima, i pokušati ih uvjeriti na naša vlast to može i realizovati.

7. ZAŠTITA OKOLIŠA

U oblasti zaštita okoliša potrebno je uraditi sljedeće:

 • Povećati broj domaćinstava uključenih u organizovani odvoz komunalnog otpada na području cijele općine Srebrenik sa posebnim naglaskom na ruralna naselja gdje je procenat domaćinstava koja su uključene u organizovani odvoz komunalnog otpada malen
 • Riješiti problem koji Grad Srebrenik već godinama ima sa Komunalnim preduzećem „9 septembar“, mora se raditi sistematizacija radnih mjesta, ogroman broj radnika u administraciji. Jedan smo od najprljavijih gradova na Kantonu. HITNO ici u nabavku novih i savremenijih kamiona za odvoz smeća, ovi trenutno su daleko ispod minimalnih uslova. Čistiti ulice sedmično, uređivati javne zelene površine!
 • Uraditi plan i prvu fazu projekta za selektivno prikupljanje otpada na području općine Srebrenik
 • Uzeti aktivno učešće i intenzivirati rad na izgradnji međuopćinske deponije za naselja općine Gradačac i općine Srebrenik
 • U sklopu postojeće općinske Službe za prostorno uređenje dodati djelatnost zaštite okoliša, tako da bi buduća reorganizovana služba bila služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 • Uraditi kadrovsko jačanje na polju zaštite okoliša i to: U sklopu Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša imenovati odgovornu osobu sa adekvatnim kvalifikacijama koja će biti odgovorna samo za poslove iz oblasti zaštite okoliša. U sklopu inspekcijskog odjela intenzivirati rad komunalne inspekcije.
 • Intenzivirati poslove tijela koje je zaduženo za toplifikaciju grada Srebrenika i u toku perioda 2012-2015 godina završiti projekat toplifikacije grada Srebrenika po svim predviđenim fazama.
 • Nastaviti sa regulacijom korita rijeke Tinje u naseljima gdje dolazi do ponovnog plavljenja poljoprivrednog i građevinskog zemljišta te stambenih objekata.
 • Raditi na promoviranju i unapređenju prirodnih ljepota planine Majevice, te razvoju turizma na istoj, u sklopu projekta „Park prirode Majevica“. 
 • Rješavati uklanjanje divljih deponija

SDP BiH Srebrenik ne može puno uraditi ukoliko joj građani ne daju povjerenje na izborima i ne omoguće da u njihovo ime vodi općinu Srebrenik ka prosperitetu i boljem životu svih njenih građana. Zato pozivamo građane naše Općine da svoj glas daju SDP-u jer time glasaju za zajednički život i veći standard, a ne za podjele i siromaštvo, za privredni rast i razvoj a ne za krizu i stalnu neizvijesnost, za rast zaposlenosti a ne za gubitak radnih mjesta, za prava radnika a ne za robovlasničke odnose, za racionalnu javnu potrošnju a ne za rasipništvo i bezobrazne privilegije vlasti i činovnika.  Osnovni cilj našeg političkog djelovanja, za razliku od nacionalnih stranaka, je povećanje standarda građana općine Srebrenik, a ne bogaćenje pojedinaca i interesnih grupa.

SDP JE SNAGA KOJA ĆE IZMIJENITI IZGLED GRADA SREBRENIKA, SRUŠITI TEMELJE KORUPCIJE I STVORITI BOLJI GRAD!

SDP ĆE U VLASTI BITI OTVORENA, ODGOVORNA, POŠTENA I NEKORUMPIRANA!

SDP DONOSI NADU!

DOSLJEDNO S KARAKTEROM

SDP NUDI:

MORAL KAO TEMELJNU VRIJEDNOST POLITIKE

DINAMIČAN RAZVOJ I EKONOMSKI RAST

POVEĆANJE ZAPOSLENOSTI I SMANJENJE SIROMAŠTVA

STRUČNE I ODLUČNE KADROVE